Flutter Engine
FlutterEngineRegistrar Class Reference
Inheritance diagram for FlutterEngineRegistrar:

Instance Methods

(instancetype) - initWithPlugin:flutterEngine:
 
(instancetype) - initWithPlugin:flutterEngine:
 

Properties

FlutterEngineflutterEngine
 

Detailed Description

FlutterPluginRegistrar implementation handling a single plugin.

Definition at line 40 of file FlutterEngine.mm.

Method Documentation

◆ initWithPlugin:flutterEngine:() [1/2]

- (instancetype) initWithPlugin: (NSString*)  pluginKey
flutterEngine: (FlutterEngine*)  flutterEngine 
Initial value:
{
NSString* _pluginKey

Definition at line 1058 of file FlutterEngine.mm.

References _flutterEngine, FlutterEngine::binaryMessenger, flutterEngine, and value.

1058  :(NSString*)pluginKey flutterEngine:(FlutterEngine*)flutterEngine {
1059  self = [super init];
1060  NSAssert(self, @"Super init cannot be nil");
1061  _pluginKey = [pluginKey copy];
1063  return self;
1064 }
FlutterEngine * flutterEngine
FlutterEngine * _flutterEngine

◆ initWithPlugin:flutterEngine:() [2/2]

- (instancetype) initWithPlugin: (nonnull NSString *)  pluginKey
flutterEngine: (nonnull FlutterEngine *)  flutterEngine 

Property Documentation

◆ flutterEngine

- (FlutterEngine*) flutterEngine
readwritenonatomicassign

The documentation for this class was generated from the following file: